Sioe Llyn y Fan Fach

Newyddion diweddaraf:
Cymaint oedd y galw yn dilyn y perfformiadau o Sioe Llyn y Fan Fach ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol bu´n rhaid mynd ati i drefnu perfformiadau pellach o Sioe Llyn y Fan Fach.
Bydd y perfformiad cyntaf yn Theatr y Gromlech, Crymych ar nos Sadwrn 11eg Hydref. Ac mae ail-berfformiad ar y gweill ar gyfer mis Tachwedd (dyddiad a lleoliad i´w gadarnhau).
Gwyliwch y gofod hwn!


Eisteddfod 2014

Bur Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni yn lwyddiant ysgubol. Llongyfarchiadau in holl aelodau am eu gwaith caled ar bwyllgorau, mewn cyngherddau, gyda´r prosiect ysgolion cynradd, yn diddanu ar y maes, yn nawns seremonir Fedal Ryddiaith ac wrth gwrs yn Sioe Llyn y Fan Fach ar cystadlaethau. Roedd yr HOLL waith caled wedi talu ar ei ganfed a bydd siarad am rai or perffromiadau am amser hir. Da iawn chi!

Canlyniadau Eisteddfod Sir Gr 2014:

Tlws Lois Blake: 2il
Tlws y Gymdeithas: 1af a 3ydd
Dan 25 oed: 1af
Unawd Glocsio Merched: Cerian 2il
Unawd Glocsio Bechgyn: Tomos 3ydd
2awd / 3awd / 4awd Tudur, Cerian a Lleucu 1af; Gareth, Elliw a Tomos 3ydd
Grŵp Stepio: 1af
Props ar y Pryd: Gethin a Tudur 1af; Mared, Elliw a Tomos 2il; Cerian a Lleucu 3ydd


Ymarfer, ymarfer, ymarfer!

Paratodau Eisteddfod Genedlaethol SIr Gar:
Maer cyfnod blynyddol sydd yn arwain at unrhyw Eisteddfod Genedlaethol bob amser yn un prysur i Ddawnswyr Talog ond maer cyfnod eleni yn brysurach nag erioed or blaen. Nid yn unig bod y dawnswyr yn paratoi gogyfer r cystadlaethau dawns a stepio, maent hefyd yn paratoi sioe arbennig ac wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o Seremoni y Fedal Ryddiaeth. O ganlyniad mae Neuadd Talog yn atseinio gyda churiadaur glocsen ac alawon traddodiadol bron yn ddyddiol wir i chi!
Llyn y Fan Fach yw teitl y sioe arbennig mae Dawnswyr Talog yn rhan ohoni ac fei llwyfannir ar ddau ddyddiad gwahanol yn Theatr y Maes, ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Bydd y perfformiad cyntaf am un or gloch ar brynhawn dydd Sul, 3ydd Awst, ac ynar ail berfformiad y diwrnod canlynol am 3:30p.m. Nid oes angen prynu tocynnau ir sioe, gellir cael mynediad gydach tocyn maes arferol bargen!
Maen sioe sydd yn addas ir teulu cyfan, ac yn cyflwyno chwedl enwog Llyn y Fan Fach trwy gyfrwng dawns a chn. Ceir digon o hiwmor yn y cyflwyniad ac o dan gyfarwyddyd profiadol Eiry Hunter maer dawnswyr yn cael modd i fyw wrth ymgymryd gyda menter sydd yn wahanol iawn ir hyn mae Dawnswyr Talog yn gyfarwydd i lwyfannu. Eiry hefyd sydd wedi llunior sgript ac Eirlys Phillips sydd yn cydlynur gerddoriaeth. Dewch yn llu i gefnogi chewch chi moch siomi!Hwyl yr Haf

Dechreuodd yr haf gyda phriodas un on haelodau, sef Cerian Phillips, merch Eirlys a Mansel, dau o sylfaenwyr y tm. Llongyfarchiadau mawr iddi hi a Stuart a phob dymuniad da ir ddau ar gyfer y dyfodol oddi wrth yr holl aelodau.
Yn dilyn ein hymweliad r Eisteddfod Genedlaethol aeth criw o chwech ar hugain o ddawnswyr draw i Ŵyl Werin Broadstairs yng Nghaint. Cafwyd tywydd bendigedig ac ymateb gwych ir dawnsio a stepio Cymreig. Roedd hin syndod cymaint o bobl fyddain dod atom ar y stryd i ganmol, ac i frolio am eu cysylltiadau Cymreig, a hynny yng nghornel bellaf Lloegr! Profiad diddorol arall oedd gweld y traddodiad stepio Seisnig yn cael ei berfformio ac ymuno yn y dawnsio ceilidh a Morris. Wythnos gofiadwy!
Daeth mis Awst i ben gydan Helfa Drysor flynyddol, syn gyfle i gymdeithasu cyn dechrau ar weithgareddaur hydref. Diolch i Gethin, Ffion a Leisa am drefnu a da iawn i Carwyn, Mared, Elen a Tomos ar ennill a chael y fraint o drefnu helfar flwyddyn nesaf!
Bydd nifer on haelodau yn gadael am golegau neu brifysgolion ym mis Medi wedi eu llwyddiant yn yr arholiadau Safon Uwch. Llongyfarchiadau a phob hwyl iddynt i gyd. Maen siwr y cawn yr hanes pan fyddant adre ar ambell i nos Fawrth ac yn dod yn l i ymuno mewn dawns neu ddwy!Eisteddfod 2013

Er nad odd y tim yn cystadlun llawn, cafwyd Eisteddfod brysur eleni eto. Dechreuwyd gyda diwrnod o ddiddanu ar hyd a lled y maes ar y dydd Mawrth yna ambell i gystadleuaeth ar y diwrnodau canlynol.Llongyfarchiadau ir aelodau canlynol ar eu llwyddiant a diolch ir hyfforddwyr ar cyfeilyddion am eu holl waith.

Unawd Stepio i Ferched
2il Alaw Ifans
3ydd Mared Evans

Grwp stepio
1af Dawnswyr Talog

Dawns dan 25ain
1af Dawnswyr Talog

Deuawd, triawd neu bedwarawd stepio
3ydd Tomos, Mared, Alaw, Leisa

Cyngerdd Mawreddog Dawnswyr Talog a Thri Tenor Cym


Am 7:30p.m. ar nos Sadwrn, 6ed Gorffennaf yn Theatr y Lyric Caerfyrddin, bydd lleisiau unigryw Tri Tenor Cymru yn ymuno gyda Dawnswyr Talog i gyflwyno cyngerdd arbennig. Maer ddau yn gyfuniad bythgofiadwy fydd yn apelio at bob chwaeth. Clywir curiadaur glocsen ac alawon traddodiadol yn plethu gydag arias, emynau a chlasuron Cymreig mewn mr o rubanau, brethyn a thuxedos. Gwledd ir llygad ar glust!
Os am archebu tocyn cysylltwch gyda´r Swyddfa Docynnau ar 0845 2263510, un o Aelodau Dawnswyr Talog neu ewch i Siop T-Hwnt, Caerfyrddin. Pris tocyn yw 15, neu 10 i blant a phensiynwyr. Bydd elw´r noson yn mynd tuag at ddwy elusen deilwng iawn sef Ambiwlans Awyr Cymru ac Elusen Canser Cymru. Dewch yn llu i gefnogi!


Digwyddiadau 2012

Bun flwyddyn brysur arall i Ddawnswyr Talog, gydar gymysgfa arferol o dwmpathau a nosweithiau cymdeithasol. Cafwyd hwyl yn dawnsio mewn ambell briodas a chroesawyd dau fabi newydd, sef Leah Gwen, merch fach i Aron a Nerys, a Neli Mai yn ferch i Eirian a Siwan. Maer ddwy eisioes yn hen gyfarwydd thwmpatha! Yng nghanol y diddanu arferol cafwyd wythnos lewyrchus yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, gydag ambell i wobr a thlws yn yr amrywiol gystadlaethau a chyfle i ddawnsio ar hyd a lled y maes. Heb os, uchafbwynt wythnos yr Eisteddfod i nifer fawr ohonom oedd y Fflachddawns. Llenwyd y pafiliwn gwefr drydanol cyn seremonir Cadeirio wrth i gannoedd o ddawnswyr gyd-stepio, ac roedd yn fraint i ddeg ar hugain o aelodau Dawnswyr Talog gael bod yn rhan or digwyddiad arloesol.Digwyddiad cyffrous arall oedd Ysgoloriaeth Bryn Terfel ym mis Hydref. Roedd perfformiad Cerian Phillips yn wefreiddiol a bydd safon y dawnsio ar emosiwn roedd hin medru cyfleu yn aros yn hir yn y cof. Cafodd rhai o aelodau a chyn-aelodaur tm y fraint o ymuno gyda Cerian ar lwyfan yr ysgoloriaeth eleni eto. Da iawn i chi gyd!Dan ofal ein cadeirydd newydd, sef Siwan Davies, mae 2013 yn argoeli i fod yn flwyddyn gyffrous. Bydd rhaid hepgor wythnos lawn o gystadlu yn yr Eisteddfod eleni gan ein bod yng nghanol trefnu taith i wyl ddawns yn Broadstairs, dwyrain Lloegr. Mae digon iw wneud gogyfer ag Eisteddfod Genedlaethol Sir Gr 2014 ac mae gennym gyngerdd arbennig gyda Thri Tenor Cymru ym mis Gorffennaf ar y gweill. Digon in cadw mas o drwbwl felly!


Gwyl Cerdd Dant

Cynhaliwyd Gwyl Cerdd Dant lwyddiannus iawn yng Nghwm Gwendraeth ar 12fed Tachwedd, gydar beirniaid ar pwyllgor gwaith yn hynod bles gyda safon a niferoedd y cystadleuwyr dawnsio gwerin. Llongyfarchiadau ir holl drefnwyr ar cystadleuwyr ac yn arbennig pawb fun cynrychioli Dawnswyr Talog wrth gwrs!

Grwp Stepio Dawnswyr Talog Iau - 1af
Parti Dawns Oed Uwchradd Dawnswyr Talog - 1af
Parti Dawns dros 16eg oed Dawnswyr Talog - 2il
Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam

Maes yr Eisteddfod ar pafiliwn pinc ger Wrecsam oedd cyrchfan Dawnswyr Talog ar ddechrau mis Awst, lle cafwyd wythnos eithriadol brysur ond, fel y gwelir isod, digon llwyddiannus:

Dawns Stepio Unigol i Ferched
1af Cerian Phillips
3ydd Lleucu Phillips

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn
1af Gethin Page

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio
1af Grwp Cymysg Talog
3ydd Merched Talog

Parti Dawns Werin dan 25 oed
1af Dawnswyr Talog

Stepio ar y Pryd
1af Cerian Phillips
2il Gethin Page

Dawns Stepio i Grwp
1af Dawnswyr Talog

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake
2il Dawnswyr Talog


Mae mynd ati i baratoi ar gyfer unrhyw gystadleuaeth yn golygu llawer iawn o waith i nifer fawr o bobl. Diolch yn fawr i bob un ohonynt am roi ou hamser eleni eto, boed yn hyfforddwyr, cyfeilyddion, trefnwyr gwisgoedd a chefnogwyr.

Os am weld clipiau fideo ewch ir adran Canlyniadau ar wefan y BBC isod:
http://www.bbc.co.uk/cymru/eisteddfod/2011/index.shtml


Diwrnod o Ddawns

Rhan or digwyddiadur blynyddol erbyn hyn ywr Diwrnod o Ddawns yn yr Ardd Fotaneg, Llanarthne. Mrs Bobbie Evans syn trefnu ac yn ol yr arfer cafwyd amserlen orlawn o ddawnsio gwerin Cymreig a rhyngwladol ar hyd a lled yr ardd eleni eto. Yn anffodus, fel y gwelir or lluniau, nid oedd modd trefnur tywydd ar hyd y diwrnod ond er waethaf ambell gawod cafwyd diwrnod hyfryd a hwylus!

Lluniau ar Flickr


Hwyl Yr Haf

Mae cyfnod yr haf bob amser yn un prysur i´r dawnswyr, gydag amrywiaeth o gyngherddau, twmpathau a phriodasau. Ar ben hynny wrth gwrs mae´r Eisteddfod Genedlaethol ar y gorwel!

Bydd cynrychiolaeth gref o Ddawnswyr Talog i´w gweld yn cystadlu a diddanu ar y maes yn Wrecsam eleni eto. Dymuniadau gorau iddynt i gyd a diolch i bawb sydd wedi hyfforddi, trefnu a chynorthwyo ym mhob ffordd.


Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Llongyfachiadau mawr i Cerian Phillips ar ei pherfformiad arbennig yng nghystadleuaeth yr ysgoloriaeth eleni. Roedd y safon, fel arfer, yn uchel iawn a chyflwyniad Cerian yn werth ei weld. Bydd ei dawns gyfoes, a thrawiadol tu hwnt, yn arddull y zombies yn aros yn y cof am amser, ac roedd yn fraint a phleser i gymaint o aelodau Dawnswyr Talog gael cyd-ddawnsio gyda hi. Gwych!


Mwy o luniau ar Flickr


Cefnogi Cerian

Estynnwn ein dymuniadau gorau i Cerian Phillips, sydd yn cystadlu yn ddiweddarach ym mis Hydref i ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Dyma´r eildro i Cerian gystadlu am yr ysgoloriaeth ac mae´r noson fawr yn prysur agosau!
Nos Sul, 17eg Hydref, cynhelir cyngerdd mawreddog ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid, lle bydd Cerian a´r saith cystadleuydd arall yn brwydro am yr ysgoloriaeth. Mae holl aelodau Talog yn edrych ymlaen i weld y cyfan ar S4C, felly cer amdani Cerian!Cofio Hugh Fet

Gyda thristwch mawr rydym yn coffau un o aelodau cyntaf Dawnswyr Talog, sef Hugh Fet Davies, Y Ffawydd, Meidrim.
Bu Hugh, ai wraig Eirwen yn ran or tim fun cystadlu gyda Dawnswyr Talog yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Roedd Hugh yn un o gymeriadaur grwp a heb os, mae ei farwolaeth ddisymwth ar Awst 20fed yn golled ir ardal gyfan.
Cydymdeimlwn yn fawr gydar teulu cyfan, Eirwen; Catrin a Dyfrig; Sioned a Rhys; Enlli, Llyr, Cadi, Lleucu a Mabel.

Bydd gwasanaeth i ddathlu ei fywyd yng Nghapel y Graig, Trelech ar ddydd Sadwrn, Medi 4ydd am 1y.p. Derbynnir rhoddion coffa tuag at Bobath Cymru ac Ysgol Arbennig Craig y Parc, trwy law Mr Dafydd Evans, Ffynnon Lwyd, Trelech, Caerfyrddin, SA33 6QZ neur Cyfarwyddwr Angladdau Euros Thomas, Gwarallt, Meidrim, Caerfyrddin, SA33 5PS.


Eisteddfod Genedlaethol 2010

Yn ol eu harfer bur dawnswyr wrthin brysur yn paratoi ar gyfer cystadlaethaur Eisteddfod ar ddechrau mis Awst. Wedir oriau o ymarfer roedd nifer y cystadleuwyr yn peri ychydig o siom. Serch hynny, mawr obeithiwn ein bod wedi parhau i gynnal safon dawnsio gwerin Cymreig ar lwyfan ein gwyl genedlaethol gan gadwr grefft yn llygad y cyhoedd ar cyfryngau.
Diolch, fel arfer ir holl hyfforddwyr wnaeth gymryd at y gwahanol gystadlaethau, ac ir cerddorion hwythau. Rhag pechu neb, gwell yw peidio cynnwys enwau unigol, ond ni fyddai neb yn gweld bai petai Eirlys yn cael sylw penodol oherwydd, heb os, hi fun gyrrur ymgyrch yn ei blaen eleni gydai brwdfrydedd ai hegni arferol.
Yn dilyn y sylwadau yn y rhifyn cyfredol o gylchgrawn Dawns edrychwn ymlaen at weld pa gamau fydd y Gymdeithas Ddawns Werin yn eu cymryd er mwyn ail-gyffroi byd y ddawns werin yng Nghymru. Tan hynny, gwnawn ein gorau i gynnal y traddodiadau dawnsio a stepio yn y cornel bychan hwn o gefn gwlad Cymru.


Cliciwch isod i gael gweld ychydig o luniaur cystadlu, neu ewch i wefan y BBC er mwyn gweld clipiau fideo:
http://www.bbc.co.uk/cymru/eisteddfod/2010/
(Adran Canlyniadau)

Lluniau ar Flickr


30ain Mlynedd O Atgofion

Mae Dawnswyr Talog yn dathlu eu pen-blwydd yn 30ain oed eleni. O edrych yn l dros y llyfrau lloffion manwl mae Mansel Phillips, un or sylfaenwyr, wedi eu cadw ers y cyfarfod cyntaf un ar 9fed Hydref, 1979; maen amlwg bod sefydlur grŵp wedi bod yn lafur cariad iddo ef ai wraig Eirlys - ac yn ffordd o fyw.

Erbyn hyn mae Dawnswyr Talog yn un or grwpiau dawns traddodiadol amlycaf yng Nghymru ond, o ddarllen y llyfr cyntaf un, nid felly oedd hi ar y cychwyn. Pan wnaeth y grŵp gystadlu am y tro cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Lliw ym 1980, disgrifiad y beirniaid or dawnswyr oedd lumps of lard!. Wrth lwc, ni wnaethont ddigalonni ac erbyn y flwyddyn ganlynol llwyddwyd i ennill y drydedd wobr yn yr un gystadleuaeth. Erbyn 1983, roedd Dawnswyr Talog yn cipio Tlws Coffa Lois Blake.

Prif amcan Dawnswyr Talog yw hybu dawnsio gwerin a thrwy hynny cadwr traddodiadau gwerin ar iaith Gymraeg yn fyw. Ers blynyddoedd bellach, maer dawnswyr yn cyfarfod bob nos Fawrth yn Neuadd Talog ac mae croeso i bobl o bob oed i ymuno. Mae elfen deuluol gref ir grŵp, syn ychwanegu at yr ystod oedran pan fo gwyliau neu cyngerdd mawr ar droed, wrth ir plant ddilyn l traed eu rhieni.

Er bod y pwyslais ar y traddodiadol a phob gofal yn cael ei roi i ymchwilio i gefndir dawnsfeydd a gwisgoedd rhaid rhoi lle i ffresni a newydd-deb. Mae denur ieuenctid yn elfen hollbwysig ym mharhad y grŵp. Maer hyfforddwyr presennol, dan arweinyddiaeth Eirlys a Mansel, yn credun gryf mewn rhoi cyfrifoldebau ir to iau. Ac wrth fynd ati i greu dawnsfeydd gwreiddiol mae cyfle ir ieuenctid gael mynegi eu hunain trwy gyfrwng gwisg a cherddoriaeth gyfoes. Maer cyfuniad or hen ar newydd wedi bod yn llwyddiannus iawn ir grŵp hyd yn hyn. Pob dymuniad da ir 30ain nesaf!

Mwynhewch edrych ar yr oriel o atgofion. Maer lluniau yn gofnod gwerthfawr o ddylanwad un sefydliad bach.

Cliciwch yma i weld yr oriel.


Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Llongyfarchaidau mawr i Cerian Phillips ar ei pherfformiad gwych yn yr ysgoloriaeth eleni. Roedd hin wych cael cip ar ei datblygiad yn ystod y dosbarthiadau meistr cyn gweld darllediad or perfformiadau byw ar nos Sul, 11eg Hydref.
Dymar tro cyntaf i Cerian gystadlu am yr ysgoloriaeth ond ar sail y perfformiad gobeithion wir y cawn ei gweld ar ein llwyfannau cenedlaethol eton fuan. Gwych!Eisteddfod Genedlaethol Y Bala

Roedd hin wythnos brysur o gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddechrau mis Awst a gwelwyd aelodau Dawnswyr Talog yn cael llwyddiant yn ymron yr holl gystadlaethau dawnsio gwerin. Mae cystadlu ar y fath lefel yn gofyn am amser ac ymroddiad ac rydym yn ddiolchgar iawn i bob un am eu cyfraniad. Gall y 35 a mwy o aelodau fun cystadlu fwynhaur toriad dros gyfnod yr haf - maent yn haeddu cael rhoiu traed lan am hoe fach!Diwrnod o Ddawns

Yn ol yr arfer, roedd Diwrnod o Ddawns yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn hynod llwyddiannus. Roedd y Clos yn orlawn o ddawnswyr yn eu gwisgoedd hardd o bod rhan o Gymru a thu hwnt. Gwelwyd criw o Ddawnswyr Talog yn ymuno gyda Dawnswyr Caerdydd a Thawerin i gyd-ddawnsio a diddanu ar hyd yr ardd. Diolch iddynt am eu cwmni ac ir band gwych am gyfeilio - gobeithio y gwelwn ni chi etor flwyddyn nesaf!


Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd

Llongyfarchaidau ir holl aelodau fun cystadlu a hyfforddi grwpiau ac unigolion ar gyfer yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd. Cafodd sawl un wythnos iw chofio ond rhaid son yn arbennig am lwyddiant Cerian Phillips. Wrth ddod yn fuddugol yn y Ddawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed cafodd ei dewis i gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel ym mis Hydref. Maen dilyn yn ol troed pedwar o aelodau Dawnswyr Talog gan gynnwys Tudur ei brawd, fun cystadlu am yr ysgoloriaeth y llynedd. Pob dymuniad da Cerian, edrychwn ymlaen at dy weld ar lwyfan Theatr Weston, Canolfan Mileniwm Cymru ar 10fed Hydref.Gwyl Cerdd Dant 2008

Bu´r daith i Rhyl ar 15fed Tachwedd yn un lwyddiannus iawn, gyda Dawnswyr Talog yn cipio´r wobr gyntaf mewn tair cystadleuaeth, sef y Parti Dawns Oedran Uwchradd, y Grwp Stepio a´r Parti Dawns Agored. Llongyfarchiadau mawr i´r dawnswyr a diolch o galon i´r holl hyfforddwyr, cerddorion a chefnogwyr am roi o´u hamser. Trueni na chawsom ni adref y pleser o weld namyn ddim o´r cystadleuthau hyn ar y darllediad teledu o´r Wyl. Mae llwyddiant rhaglen ´Strictly Come Dancing´ yn profi bod diddordeb mawr gyda´r cyhoedd mewn dawnsio felly gobeithiwn am well y flwyddyn nesaf yng Nghasnewydd!


Volkskunstweek, Belg 2008

Ni ddechreuodd pethaun dda. Gwnaeth wyth car adael Prydain ar ddydd Sadwrn, 9fed Awst, am Sint-Niklaas yn Fflandrys, ond dim ond un car gyrhaeddodd ar amser. Cyrhaeddodd tri car rhyw awr yn ddiweddarach ond aeth pedwar llond car ar goll yn llwyr (diolch ir Bonwr Rees ar Tom Tom) a chyrraedd bron i bedair awr yn hwyr. Nid y ffordd orau i blesior teuluoedd gwadd! Wrth lwc roedd ein gwesteiwyr yn bobl hynod groesawgar a thwymgalon ac erbyn diwedd Gŵyl Volkskunstweek roedd hin drist gorfod ffarwelio wedi wythnos brysur ond hapus yng nghwmnin gilydd.

Sefydlwyd Volkskunstweek ym 1976 gan ŵr or enw Hugo Pieters, gydar bwriad o ddod r traddodiad gwerin at y gymuned yn Sint-Niklaas ar dalgylch trwy gynnal perfformiadau mewn mannau cyhoeddus megis parciau, safleodd marchnad a neuaddau cymunedol. Cynhelir yr ŵyl bob dwy flynedd a dyma oedd y trydydd tro i Ddawnswyr Talog ymweld hi. Roedd nifer or brodorion yn cofio rhai or aelodau yn dod i Sint-Niklaas fel plant ym 1982 neu 1996, ac roeddent wrth eu boddau o ddarganfod eu bod yn parhau i ddawnsio gydar grŵp fel oedolion. Yn cadw cwmni i Ddawnswyr Talog yn yr ŵyl eleni roedd Speelschaar Ossaart, y grŵp lleol o Fflandrys; Leksands Folkdanslag o Sweden ac Udaberri Dantzeri Taldea o Wlad y Basg. Croesdoriad diddorol o ddawnswyr oedd yn arddangos amrywiaeth traddodiadau dawns a gwerin Ewrop ar eu gorau.

Roedd amserlen wythnos Volkskunstweek yn un brysur dros ben gyda hyd at dri perfformiad ambell i ddiwrnod. Roedd gofyn cael amrywiaeth o ddawnsfeydd ar gyfer yr holl berfformiadau felly roeddem yn arddangos dawnsiaur llys ar ffair, dwy ddawns stepio, yn ogystal chael unawdau gwych gan Cerian a Tudur a defnyddio cute-factor y plant ar gyfer dawns Jac-y-Do! Er yr holl ddawnsio cafwyd digon o hwyl a chyfle i weld uchafbwyntiau dinas hyfryd Brugge ac ymlacio gydar teuluoedd gwadd. Daeth un o uchafbwyntiaur daith yn ystod y noson gymdeithasol ar nos Iau, 14eg Awst, pan roedd gofyn i bob grŵp ddynwared un or grwpiau tramor a pherfformio dawns o flaen pawb arall. Felly, am un noson yn unig, Dawnswyr Talog o Sweden oeddem ni ac roedd y gynulleidfa (ar grŵp dawns o Sweden) wrth eu boddau! Llwyddodd Eirlys i chwaraer alawon Swedaidd yn wych, trefnodd Mansel bod y bois yn dynwared un o brif ddawnsfeydd y Leksands Folkdanslag ir dim, a diolch i Sin Elin, fel y gwelwch or llun isod, roedd ein gwisgoedd yn hynod drawiadol! Roedd yn syniad gwych gan y trefnwyr ac yn ffordd hyfryd o dynnur timoedd dawns o bob cwr o Ewrop at ei gilydd.


Fel gallwch ddychmygu, gallem lenwi sawl tudalen gyda helyntion y daith, rhwng Tudur ai ddillad coll, Stuart y super-sub a Dafi ac Aeres au fan llawn gwisgoedd (a chwrw da Belg ar y ffordd nl) i enwi ond ychydig! Ond maen rhaid sn am ddau beth yn arbennig, sef haelioni pawb or teuluoedd ar trefnwyr yn Fflandrys yn gyntaf, ac yn ail am gwmni ac amynedd di-flino Kristof Kesteloot ein tywysydd gydol yr wythnos. Doedd dim byd yn ormod i Kristof ai gyd-wladwyr ac roeddent yn esiampl berffaith o garedigrwydd. Fel dywedodd Sioned ein cadeirydd, wrth ddiolch i Kristof am ei waith, roedd ymweld r ŵyl wedi bod yn bleser. Bydd gyda ni lawer o atgofion melys am y daith a chriw o ffrindiau da draw yn Fflandrys am flynyddoedd i ddod.
Cliciwch yma am fwy o luniau


Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd

Llongyfarchiadau mawr i bawb fun cystadlu yn yr Eisteddfod ar ddechrau mis Awst. Roedd hin wych o beth gweld cymaint o ieuenctid yn ein cynrychiolu yng nghystadleuaeth y grwp stepio ac roedd hin braf cael ymuno ym mwrlwm y cystadleuthau dan 25ain. Yn ogystal, bun wythnos lwyddiannus in haelodau fel unigolion a thriawdau stepio.

Os am ddarllen y canlyiadaun llawn a gweld clipiau or perfformiadau ewch ir adran cystadlaethau a chanlyniadau ar wefan y BBC.
http://www.bbc.co.uk/cymru/eisteddfod2008/

Cyn cloi rhaid dymuno´n dda i Tudur Phillips, a fydd yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru yn y Stiwt Rhosllannerchrugog, nos Sadwrn, 20 Medi. Mae Tudur yn stepiwr profiadol ac fe lwyddodd i gipior wobr gyntaf yn y ddawns stepio unigol yn yr Urdd ar Genedlaethol eleni.

Dymuniadau gorau Tudur ac edrychwn ymlaen i weld y darllediad or gystadleuaeth yn ddiweddarach ym mis MediCymdeithas y Ffermwyr Defaid Jacob

Mae mynd ar hyd y lle yn dawnsio yn rhoi cyfle i ni gyfarfod a phob math o bobl ddiddorol a doedd nos Sadwrn, 26 Ebrill, ddim yn eithriad. Ffermwyr yn arbenigo mewn Defaid Jacob oedd ein cynulleidfa, wrth ir gymdeithas Brydeinig ar gyfer Defaid Jacob gynnal cynhadledd yng Ngwestyr Cliff ger Aberteifi.


Mae dau on haelodau, Derrick a Brenda Howells, yn ffermio Defaid Jacob a thrwyddynt hwy daeth y gwahoddiad. Cafwyd noson hwyliog o ddawnsio, clocsio a hyd yn oed ychydig o ganu er mwyn rhoi blas ir gwesteion oedd yno o led-led Ynysoedd Prydain on diwylliant unigryw.


Cinio BlynyddolYn l yr arfer cynhaliwyd ein cinio blynyddol ar ddiwedd mis Ionawr, ac eleni Tafarn Penybont, Llanfynydd, oedd y lleoliad. Cawsom fwyd blasus a chyfle gwych i gymdeithasu. Diolch i Sioned am drefnur adloniant, ac i Elsbeth am gynorthwyo. Rhannwyd pawb yn dri tm ar gyfer amrywiaeth o rowndiau hwyliog ond a dweud y gwir dylai Eirlys fod mewn tm ar ei phen ei hun gan ei bod yn gwybod gormod or atebion! Serch hynny, Stuart, nid Eirlys, syn cael y wobr am y cystadleuydd gorau gan iddo lwyddo i ddawnsio Cylch y Cymry gydai bigwrn mewn plastar ac ennill y rownd galw twmpath er ei fod yn nofis llwyr!Roedd y ginio hefyd yn gyfle i ddiolch i bawb am eu gwaith gydol y flwyddyn ac i edrych yn l ar y flwyddyn a aeth heibio. Bu 2007 yn flwyddyn brysur arall gyda digon o dwmpathau a chyngherddau wrth gwrs, ond efallai mair prif weithgareddau oedd ein hymweliad Gŵyl Cwlwm Celtaidd; bod yn rhan or Diwrnod Dawns (a phriodas Mavis a John) yn yr Ardd Fotaneg; a chael cynnal cyfres o weithdai dawnsio a stepio traddodiadol, mewn cyd-weithrediad gyda Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Wrth edrych ymlaen at 2008 maen argoeli i fod yn flwyddyn hynod brysur oherwydd nid oes cymaint o wahoddiadau wedi dod i law ers tro. Maen beth da felly bod gennym aelodau ifanc, newydd in cynorthwyo gydar gwaith diddanu! Croeso iddynt in plith ac i unrhyw un arall syn dymuno ymaelodi. Rydym yn cyfarfod yn Neuadd Talog bob nos Fawrth, am 8yh.


Eisteddfod Genedlaethol Sir Y Fflint

Llongyfarchiadau mawr i bawb fun cystadlu ar y cystadlaethau dawns yn y brifwyl eleni. Daeth cryn lwyddiant i drigolion yr ardal ond wrth gwrs gan fod Aron, ein cyn-gadeirydd, yn feirniad swyddogol nid oedd modd i ni fel tim gystadlu. Yn hytrach gwelwyd unigolion, deuawdau, triawdau, pedwarawdau ac ambell grwp o Talwenog ar y llwyfan - dim ond gobeithio na gafodd neb gam!

Os am restr gyflawn or canlyniadau a chyfle i weld fideos or perfformiadau ewch i:
http://www.bbc.co.uk/cymru/eisteddfod/sites/canlyniadau/


Or Gweithdy ir Llwyfan

Fel rhan o ymrwymiad Dawnswyr Talog i ledaenur neges am grefft y ddawns werin, o Ionawr hyd fis Mehefin eleni, bu criw bychain or aelodau yn cynnal cyfres o weithdai dawnsio a stepio traddodiadol, mewn cyd-weithrediad gyda Cymdeithas Eisteddfodau Cymru a Threftadaeth y Loteri Genedlaethol. Bwriad y gweithdai oedd hyrwyddo cystadlaethau dawns mewn eisteddfodau lleol yn Rhydlewis, Talgarreg a Chastell Newydd Emlyn. Roedd yn brosiect blaengar, a gai ei adlewyrchu yn y gogledd dan ofal Dawnswyr Mn. Yn ogystal, mae posibilrwydd cryf bydd llwyddiant ysgubol y prosiect yn agor y drws i weithdai cyffelyb mewn traddodiadau gwerin eraill.

Wrth ddechrau ar y gweithdai cyntaf yn l ym mis Ionawr, gwelwyd bron i hanner cant o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan ac roedd ei brwdfrydedd yn heintus! Yr hyn syn braf nodi yw bod cnewyllun helaeth or criw wedi parhau i ddod yn fisol a bod y dair eisteddfod beilot wedi elwa o gael o leiaf chwe deuawd neu driawd stepio yn cystadlu. Yn l Elen ac Eifion Thomas, y beirniaid yn yr eisteddfodau hynny, roedd y buddugwyr yn cyrraedd safon uchel. Bodlon iawn hefyd oedd ymateb swyddogion yr eisteddfodau wrth weld cynifer o eisteddfodwyr newydd ar y llwyfan yn cystadlu mewn cystadleuaeth wahanol a newydd.

Er bod y prosiect wedi dod i ben ym mis Mehefin, pan gynhaliwyd yr olaf or dair eisteddfod yng Nghastell Newydd Emlyn, roedd y criw hyfforddwyr a Geraint Hughes, Swyddog Datblygur Gymdeithas Eisteddfodau yn y De, yn awyddus bod y plant ar bobl ifanc hyn yn cael cyfle i barhau i ddawnsio a datblygu eu sgiliau newydd. O ganlyniad, trefnwyd iddynt ymuno gweithgareddau Clocswyr Cowin ym mis Medi, ac yna, mewn da bryd byddain braf eu gweld yn dod aelodau llawn o Ddawnswyr Talog.

Cyn cloi, rhaid diolch ir holl blant ar bobl ifanc fun mynychur gweithdai ar eisteddfodau. Roedd gweld eu datblygiad au mwynhad yn wefriddiol! Diolch hefyd i Geraint Hughes am ymgymryd r holl waith trefnu a gobeithio bydd cyfle i ni gyd-weithio gydar Gymdeithas Eisteddfodau i wneud rhywbeth cyffelyb yn y dyfodol.


Cyfarfod Blynyddol 2006

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Dawnswyr Talog ar nos Fawrth, 26ain Medi. Yn naturiol, roedd yn gyfle i benodi swyddogion, edrych yn l ar y flwyddyn a aeth heibio a thrafod digwyddiadau a threfniadau y flwyddyn sydd i ddod.

Dyma restr swyddogion 2006 / 2007:

Cadeirydd: Sioned Page-Jones
Is-gadeirydd: Aled Rees
Ysgrifennydd: Catrin Rees
Trysorydd: Aeres Davies
Hyfforddwyr: Michelle Evans; Bobbie Evans; Aron Davies; Elsbeth Page; Gethin Page; Sioned Page-Jones; Aled Rees; Catrin Rees.
Swyddog Amddiffyn Plant: Catrin Rees
Swyddog Cymdeithasol: Vi Williams
Swyddogion Cyngherddau: Aron Davies; Siwan Davies; Catrin Rees; Sioned Page-Jones
Ysgrifennydd Cystadlu: Elsbeth Page
Swyddog Masnach: Aled Rees
Swyddog Cyhoeddusrwydd: Nerys Defis
Swyddogion Dyblygu: Eirith Evans; Elsbeth Page
Swyddog Gwyliau: Eifion PageYsgoloriaeth Bryn Terfel 2006

Yn ystod penwythnos Medi 8fed ir 10fed bydd Gethin Page, un on aelodau mwyaf blaenllaw, yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn Theatr Clwyd, yr Wyddgrug. Mae Gethin yn wyneb cyfarwydd i bawb syn ymwneud a byd y ddawns werin yng Nghymru. Fe lwyddodd i gipior wobr gyntaf yn y ddawns stepio unigol yn yr Urdd ar Genedlaethol eleni yn ogystal a chyd-hyfforddi dros ddeg ar hugain on haelodau ar gyfer y ddawns stepio i grwp. Dymuniadau gorau Gethin ac edrychwn ymlaen i weld y darllediad or gystadleuaeth nos Sul, Medi 10fed.Newyddion yr Haf

Maes yr Eisteddfod ar pafiliwn pinc ger Felindre oedd cyrchfan Dawnswyr Talog ar ddechrau mis Awst, lle cafwyd wythnos eithriadol brysur ond, fel y gwelir isod, digon llwyddiannus:

Dawns Stepio Unigol i Ferched
1af Cerian Phillips

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn
1af Gethin Page
2il Tudur Phillips
3ydd Nathan Ifans

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio
2il Grŵp Gethin, Tudur, Cerian
a Ffion

Parti Dawns Werin dan 25 oed
2il Dawnswyr Talog

Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru
1af Dawnswyr Golat
2il Dawnswyr Cowin

Dawns Stepio i Grwp
1af Dawnswyr Talog

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake
1af Dawnswyr Talog

Mae mynd ati i baratoi ar gyfer unrhyw gystadleuaeth yn golygu llawer iawn o waith i nifer fawr o bobl. Diolch yn fawr i bob un ohonynt am roi ou hamser eleni eto, boed yn hyfforddwyr, cyfeilyddion, trefnwyr gwisgoedd a chefnogwyr. Rhaid enwi un cefnogwraig yn benodol eleni oherwydd daeth Erin Eluned yr holl ffordd i Abertawe i gefnogi Dawnswyr Talog er ei bod yn llai nag wythnos oed! Llongyfarchiadau mawr i Sioned ac Aled ar ddau deulu ar enedigaeth ein aelod ieuengaf!


Mae Dawnswyr Talog yn cael cryn sylw yn sgil y gwaith cystadlu ond rydym hefyd yn mwynhau diddanu mewn arddangosfeydd a thwmpathau, a rywfodd cafwyd amser i wneud ychydig o hyn yn ystod wythnos yr eisteddfod hefyd! Er mwyn denu sylw at y nawdd sydd ar gael i grwpiau celfyddydol bur aelodau yn perfformio o flaen pabell Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar dri achlysur tipyn o gamp o gofior holl sylw gafodd ansawdd y maes eleni! Yna ar y nos Iau, Swper, Dawns a Chn yn Neuadd Glamorgan Arms i godi arian i Eisteddfod yr Urdd 2007 fun cadwr dawnswyr yn brysur. Cafwyd noson fendigedig yng ngwmni lluaws o artistiaid dawnus a llond neuadd o gyfeillion o Sir Gr a thu hwnt. Cofiwch, os hoffech gael cwmni Dawnswyr Talog mewn unrhyw noson gymdeithasol, gyngerdd neu dwmpath mae croeso i chi roi caniad i Catrin Rees, ein ysgrifenyddes ar (01267) 237462.

Mae criw bach or dawnswyr yn ymweld a Lesneven, gefeilldref Caerfyrddin, ar ddiwedd mis Awst ond ir gweddill maen gyfnod o seibiant. Bydd ein gweithgareddau yn ail-ddechrau gyda Helfa Drysor ar nos Wener 8fed Medi. Bydd y ceir yn gadael maes parcio Neuadd Talog rhwng 6:00 a 7:30 y.h. ac yn gorffen gyda phryd o fwyd yn Nhafarn yr Afon Duad. Mae croeso i bawb, yn enwedig aelodau newydd sydd eisiau cyfarfod ar criw mewn sefyllfa hwyliog ac anffurfiol. Mae dawnsion ffordd wych o gadwn heini felly edrychwn ymlaen ich gweld!


Cofio Ray

Gyda thristwch mawr rydym yn coffau un on haelodau annwylaf sef Ray Evans, neu Anti Ray, Maesymeillion, Talog. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bun brwydron ddewr yn erbyn cancr felly nid oedd yn medru ymgymryd gweithgareddaur grŵp fel y dymunau. Serch hynny, am dros ugain mlynedd bun aelod ffyddlon iawn o Ddawnswyr Talog. Wrth i Mansel lunior rhestr arferol o bwy oedd yn mynychu pob cyngerdd neu dwmpath byddain gofyn i Ray Wyt ti ar gael? ar ateb bron yn ddiffael oedd Os gaf fi llifft fe ddwa i da chi ond paid a rhoi fin ffrynt y set!

Person ei milltir sgwr oedd Ray a pherson diymhongar iawn ond fel y tystiodd capel gorlawn adeg yr angladd ar ddydd Mawrth, Ebrill 18fed, roedd ei ffordd hawddgar a chyfeillgar yn ennyn parch ac agosatrwydd ardal gyfan. Arwydd arall or cariad mawr tuag ati oedd y gofal tyner a gofalus gafodd yn ystod y misoedd olaf gan lu o aelodau ei theulu ai ffrindiau. Heb y cymorth ar gofal hwn ni fyddai wedi medru treulio ei dyddiau olaf yn ei chartref, ac yn naturiol, i rywun oedd wedi ei geni ai magu yn yr un gymdogaeth, roedd hyn yn hollbwysig. Tran cynnal yr angladd diolchodd y Parch. Guto Prys ap Gwynfor i bawb fun gofalu am Ray gan ddweud bod yma esiampl i ni gyd o gyd-weithio a chyd-dynnu er lles rhywun arall.

Er mae person tawel oedd Ray bydd yna fwlch ar ei hl mewn sawl lle, nid yn unig gyda ni y dawnswyr ond yn y capel ym Mlaenycoed; gydar teuluoedd bun gweithio iddynt ac yn bennaf wrth gwrs, ar yr aelwyd ym Maesymeillion. Anfonwn ein cydymdeimlad at Nefin, Gloria, Dorian, Andrew ar teulu oll ar golli un mor annwyl i ni gyd.Cyd-gofiwn gyda gwen
Yr un fun gwmni llawen.
Pelydryn tyner, tirion
Ym mywyd bro oedd hon.


2005 / 2006

Bu tymhoraur hydref ar gaeaf a aeth heibio yn gyfnod hynod brysur i ni fel dawnswyr. Gwelwyd yr aelodaun gwibio i gyngherddau a thwmpathau ar hyd a lled y wlad gan gynnwys Llanbedr Pont Steffan, yr Ardd Fotaneg, Pontiets, Abergwaun a Glantwymyn ger Machynlleth.

Yn ogystal r nosweithiau o ddiddanu, roedd angen paratoi ar gyfer yr Ŵyl Cerdd Dant a gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Abergwaun ar Tachwedd 12fed. Llongyfarchaidau i Eirian a Lleucu am ddod yn fuddugol yn y cystadlaethau stepio ar y pryd, y grŵp clocsio am ddod yn ail ar tm dawns am ennill y brif gystadleuaeth. Roedd nifer fawr o dimoedd da yn cystadlu eleni ond yr hyn oedd yn braf oedd gweld cynifer o ieuenctid yr ardal hon yn cystadlu, gan gynnwys Clocswyr Alma a Golat. Daliwch ati - maer dyfodol yn eich dwylo chi!

Rhwng y cyngerddau ar cystadlu roedd rhaid gwneud amser i gymdeithasu hefyd elfen bwysig o bob cwmni dawns gwerth ei halen! Cynhaliwyd Helfa Drysor gyda phryd o fwyd i ddilyn ar ddechrau mis Medi ac ynar Cinio Blynyddol ym mis Ionawr. Gwestyr Falcon, Caerfyrddin oedd lleoliad y ginio eleni lle cafwyd pryd arbennig ac adloniant gwell fyth diolch i Siwan ac Eirith au syniadau gwreiddiol, llawn hiwmor.

Gydar haf yn nesau twmpathau, eisteddfodau a gwyliau fydd yn cadwr aelodaun brysur. Rydym eisioes wedi bod yn twmpatha yn Abergwili a Bancyfelin ac yn gobeithio bod yn rhan o ambell ŵyl megis Gŵyl Ifan. Gyda cymaint o athrawon yn aelodau mae hefyd yn gyfnod prysur gydag eisteddfodaur Urdd. Dymuniadau gorau i bawb yn Sir Ddinbych ac yn arbennig i Sioned gydar beirniadu gobeithio na fydd yna ormod o rieni cas!

Cyn cloi rhaid llongyfarch Eirlys a Mansel, ein harweinyddion, ar gael eu dewis fel Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gr, 2007. Maent yn ddewis amlwg ar gyfer swydd or fath oherwydd nid yn unig bod ganddynt gysylltiad agos gydag Aelwyd Hafodwenog ond maent hefyd yn achub ar bob cyfle i annog a meithrin talentau ifanc yn eu bro. Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau.Prysurdeb yr Haf

Yn l yr arfer, heidio ir Eisteddfod Genedlaethol oedd ein hanes ar ddechrau mis Awst. Cafwyd wythnos brysur o gystadlu ac fel y gwelir isod daeth cryn lwyddiant yn ei sgil:

Unawd Stepio i Ferched
1af Sioned Page
3ydd Cerian Phillips

Unawd Stepio i Fechgyn
1af Gethin Page
2il Tudur Phillips

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio
1af Grŵp Gethin, Tudur, Cerian a Nerys

Dawns Werin dan 25ain
1af Dawnswyr Talog

Gwobr Goffa Lois Blake
2il Dawnswyr Talog

Grwp Stepio
2il Dawnswyr Talog

Nid ar chwarae bach mae mynd ati i baratoi ar gyfer unrhyw gystadleuaeth ac er mwyn cefnogir Eisteddfod ar y lefel hon maen golygu llawer iawn o waith i nifer fawr o bobl. Diolch iddynt i gyd am roi ou hamser, boed yn hyfforddwyr, cyfeilyddion, trefnwyr gwisgoedd a chefnogwyr brwd! Yr unig dreueni oedd fod amseru rhai or cystadlaethau ar y llwyfan yn golygu nad oedd yna gynulleidfa deilwng yn y pafiliwn i werthfawrogir gwaith caled hwnnw. Gobeithio mai nid dyma fydd yr achos y flwyddyn nesaf!


Cafwyd seibiant haeddiannol yn dilyn yr eisteddfod cyn ail-ddechrau ddiwedd mis Awst, gyda chyngerdd yn Llanbedr Pont Steffan i nodi dechrau Eisteddfod Pantyfedwen. Bydd ein hymarferion yn ail-ddechrau ar nos Fawrth, 6ed Medi - lle bydd croeso i aelodau hen a newydd. Yn ogystal, mae croeso i unrhyw un ymuno ni mewn helfa drysor ar nos Wener, 9fed Medi. Bydd yr helfa yn dechrau o Neuadd Talog rhwng 6 a 7:30 or gloch. Y bwriad yw cael cyfle i gymdeithasu a chodi ychydig o arian ar yr un pryd, felly bydd tl o 5 am bob car. Edrychwn ymlaen ich gweld!


Dathlu!

O ganol bore tan yr oriau mn bu dydd Sadwrn, Mehefin 11eg, yn ddiwrnod o ddathlu i aelodau Dawnswyr Talog. Yn gyntaf, aethpwyd draw ir Ardd Fotaneg Genedlaethol, i ymuno Dawnswyr Tawerin mewn diwrnod o ddawns i ddathlu eu pen-blwydd yn ddeg ar hugain. Roedd yr ardd dan ei sang, gyda degau o grwpiau dawns or ysgolion cynradd lleol a thmoedd dawns o bob cwr o Gymru yn mwynhaur gweithgareddau twmpath, clocsio ac arddangos. Heb os, bun ddiwrnod bendigedig ac yn ffordd wych o ddathlu, a hybur traddodiad gwerin ymysg yr ysgolion ar ymwelwyr ar yr un pryd.

Wedi seibiant byr roedd hin bryd ail-gydio yn y dathlu ond y tro hwn draw yng Ngwestyr Hydd Gwyn yn Llandeilo. Mae eleni yn flwyddyn bwysig i Ddawnswyr Talog hefyd, oherwydd rydym yn dathlu pum mlynedd ar hugain ers ein sefydlu. Er mwyn nodir achlysur penderfynwyd gwahodd cyn-aelodau, ffrindiau a chyd-ddawnswyr o Gymru gyfan i ymuno ni mewn cinio mawreddog a thwmpath. Cafwyd pryd bendigedig a digon o hwyl i ddilyn yng nghwmni Garym Roberts a band Y Ddafad Gorniog. Roedd hin braf cael hel atgofion am anturiaethaur chwarter canrif a aeth heibio yng nghwmnir dros 140 a ddaeth ynghyd. Diolch i bawb ddaeth i ddathlu ai gwneud yn noson iw chofio.Llongyfarchiadau

Rhaid llongyfarch yr aelodau fun brysur yn hyfforddi ar gyfer, ac yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd; ac i Aron, ein cadeirydd, ar ei waith fel un or beirniaid dawns. Serch hynny, mae ein llongyfarchion pennaf yn mynd i Mansel, ar dderbyn Tlws John a Ceridwen Hughes am ei waith di-flino gydag ieuenctid ardal Hafodwenog. Gwobr haeddianol dros ben ac un y mae Dawnswyr Talog ar ardal gyfan yn falch iawn oi weld yn derbyn.
Am fwy o hanes Mansel ewch i:
http://www.bbc.co.uk/cymru/urdd05/maes/mansel.shtmlGwyl Ban Geltaidd

Eleni mentrodd criw ifanc (eu hysbryd) o Ddawnswyr Talog ir Wyl Ban Geltaidd yn Nhralee. Dymar tro cyntaf ir tm ymweld r wyl ond gobeithiwn mai nid dymar tro olaf gan i ni gael tipyn o hwyl ar y daith. Aethom o Gymru yn hwyr ar nos Iau, Mawrth yr 31ain a chyrraedd Tralee mewn pryd i rai aelodau ymuno r orymdaith amser cinio dydd Gwener, tra bor lleill yn achub ar y cyfle i gael ychydig o gwsg. Wedi cinio hwyr a dathlu penblwydd un aelod or grwp, nol a ni i westyr Brandon Court er mwyn cymeryd rhan yn Noson y Cymru, oedd yn noson hwyliog dros ben.

Cawsom gyfle i weld y dref ddydd Sadwrn, ac yna draw ir cystadlaethau dawnsio. Profiad hwyliog oedd hwn eto, a bu i ni gystadlu mewn dwy gystadleuaeth a phrofi llwyddiant wrth ennill y gystadleuaeth am y Ddawns Wreiddiol. Hoffwn longyfarch Tipyn o Bopeth a Dawnswyr Caernarfon ar eu llwyddiant, ac estyn llongyfarchiadau arbennig i Bobbie Evans, un on haelodau ac arweinydd Tipyn o Bopeth, am fod yn Llywydd yr wyl. Roedd yn benwythnos iw chofio, ac edrychwn ymlaen at ddychwelyd yn y dyfodol.


Ymwelwyr Affricanaidd

Fel dawnswyr rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o ehangun gorwelion, nid yn unig er mwyn sicrhau datblygiad ein traddodiad gwerin ond hefyd er mwyn cynnal diddordeb yr ieuenctid ynddo. Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 19eg cafwyd cyfle unigryw i rannun diwylliant gyda chriw o ddrymwyr a pherfformwyr Affricanaidd a Charibiaidd. Treuliwyd y prynhawn mewn gweithdy yn Neuadd Talog gydar pwyslais ar gyfuno rhythmaur clocswyr ar drymwyr. Roedd yn brynhawn hollol arbrofol, a hynny ar sawl lefel, ond yn un hynod ddiddorol.

Wedi cael cyfle i ymlacio dros beint a phryd o fwyd aethpwyd yn l ir neuadd ar gyfer noson gymdeithasol, anffurfiol. Rhwng ein perfformiadau o ddawnsfeydd traddodiadol Cymreig, cafwyd perfformiadau gan amryw or ymwelwyr (oedd yn cynrychioli sawl rhan o gyfandir Affrica megis Nigeria, y Congo, Der Affrig yn ogystal a dwy gantores or Caribi) a chyfle i flasu bwydydd traddodiadol o Nigeria. Bun ddiwrnod bendigedig gyda phawb yn elwan fawr wrth i ni groesi pob math o ffiniau drwyn celfyddyd.


Gwyl Cerdd Dant 2004

Eleni, cafodd Dawnswyr Talog, Wyl Cerdd Dant iw chofio a hynny am nifer o resymau. Profodd ein dawnswyr ifanc lwyddiant drwy ddod yn ail yn y gystadleuaeth o dan 16 oed. Roedd rhai ohonynt hefyd yn aelodau o grwp Clocswyr Cowin, ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth clocsio. Merched Talog gafodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth honno, felly dyna sialens ir bechgyn erbyn 2005! Aethpwyd a dau dm ir brif gystadleuaeth ddawns, sef Dawnswyr Talog a Dawnswyr Golat. Bur ddau dm yn ddigon ffodus i gyrraedd y llwyfan, Golat ddaeth yn fuddugol gyda chriw Talog yn drydydd, er bod y ddawns a welwyd gan Talog ar y llwyfan yn dra gwahanol ir fersiwn wreiddiol! Profodd yn wyl lwyddiannus iawn ir tm o safbwynt cystadlu, ac edrychwn ymlaen at y flwyddyn nesaf yn Abergwaun.


Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i un on haelodau ffyddlonaf, sef Mrs. Bobi Evans, ar gael ei hanrhydeddu yn Llywydd Gwyl Ban Geltaidd 2005. Ers blynyddoedd bellach mae hi ai gwr Dafydd, yn llysgenhadwyr gwych dros ddawnsio gwerin Cymreig. Edrychwn ymlaen fel dawnswyr at ymweld r wyl yn ystod gwanwyn y flwyddyn nesaf er mwyn dangos ein cefnogaeth.Taith Dawnswyr Talog

Roedd cynnwrf mawr yn ymarferion Dawnswyr Talog dros yr haf oherwydd nid ymarfer ar gyfer twmpath neu gyngerdd cyffredin oedd y dawnswyr. Yn hytrach, roeddent yn paratoi ar gyfer eu taith dramor gyntaf ers haf 1998. Dyma ddyddiadur yn crynhoir digwyddiadau:


Dydd Llun, Awst 16eg
Llond bws o aelodau cyffrous yn dechrau ar eu taith tuag at Ribnitz-Damgarten, sef tref fach yng ngogledd yr Almaen. Maen siwrnai dridiau felly nid oes disgwyl cyrraedd cyn prynhawn Mercher. Er mwyn torrir daith bydd cyfle i aros ac ymlacio mewn gwahanol drefi a dinasoedd ar y ffordd. Calais ywr nod cyn nos heno lle bydd y gwin yn llifo wrth i ni gychwyn y gwyliau mewn steil!

Dydd Mawrth, Awst 17eg
Ffarwelio thref forwrol Calais ben bore cyn teithio ymlaen trwy Ffrainc, Belg, yr Iseldiroedd ac i mewn ir Almaen, ller ydym yn aros mewn gwesty hyfryd yn nhref Bielefeld. Y criw wedi dod i adnabod ei gilydd yn dda ar y bws diolch ir gemau ar cwisiau di-ddiwedd!

Dydd Mercher, Awst 18eg
Teithio i fyny drwyr Almaen nes cyrraedd talaith glan mr Mecklenburg-Vorpommen. Yr haul yn disgleirio wrth ir bws yrru i mewn i dref Ribnitz-Damgarten. Cyrraedd yr hostel to gwellt a chael cyfle i ddad-bacio, ymlacio a chwrydro o gwmpas. Gweld fod Ribnitz-Damgarten yn dref nodweddiadol o ddwyrain yr Almaen: yn gymen, trefnus ond heb lawer o gyfoeth iw weld.

Dydd Iau, Awst 19eg
Diwrnod rhydd, felly mwyafrif y criw yn dewis teithio i dref gyfagos i gael cinio cyn mynd am lan y mr. Cynnwrf mawr wrth i ddau or criw dderbyn canlyniadau Lefel A ac AS ar y ffordd. Llongyfarchiadau mawr Tudur a Nerys! Cael cryn sioc ar y traeth nifer or bobl leol yn noethlymunwyr! Pawb or dawnswyr yn penderfynu aros yn barchus yn ei tryncs ai bicinis!

Dydd Gwener, Awst 20fed
Ein diwrnod cyntaf o ddawnsio. Cael ymarfer yn y bore i ystwythor cyhyrau a helpur cof yna, wedi cinio blasus mewn neuadd ysgol leol, teithio am ddwy awr a hanner tuag at le or enw Anklan. Maen werth y siwrnai r llen llawn cynnwrf yr wyl flynyddol. Mewn parc ger yr afon mae yna lwyfan mawr seddau a stondinau wediu gosod o gwmpas. Mynd ati i newid ar gyfer rhan gyntaf ein perfformiad ond wrth edrych allan beth welem ond storom yn dechrau. Am amseru da!
Ar ddechraun perfformiad dim ond ychydig o bobl ddewr syn eistedd yn y glaw yn ein gwylio ond cyn pen hanner awr dymar glaw yn peidio ac erbyn diwedd yr awr a mwy o ddawnsio maer haul yn gwenun braf a llond lle o gymeradwyaeth diolch byth!

Dydd Sadwrn, Awst 21ain
Diwrnod prysur o ddawnsio on blaen. Perfformio am rhyw awr yn Amgueddfa Klockenbergen yn gyntaf. Maer lle y debyg i Sain Ffagan, ac maer bwyty to gwellt ller ydym yn dawnsio dan ei sang. Symud ymlaen wedyn i dref glan y mr Zingst i roi ein cyngerdd olaf yn yr awyr agored ar ddiwedd y prynhawn. Mae yno lwyfan pwrpasol a chynulleidfa frwdfrydig clo perffaith in perfformiadau dawnsio ar y daith.

Dydd Sul, Awst 22ain
Gydar dawnsio i gyd wedi dod i ben cael cyfle i ymweld dinas Rostock. Rhain mynd ir traeth cyfagos ac eraill yn mynd i grwydror siopau cyn dychwelyd i Ribnitz-Damgarten am ein pryd olaf yn yr hostel.

Dydd Llun, Awst 23ain
Prysurdeb arferol diwrnod ymadael - llwytho bagiau, cyfnewid anrhegion a ffarwelio cyn dechraur siwrnai adref. Ar y ffordd tuag at y gwesty yn Bielefeld aros yn nhref enwog Hamelin. Lle hyfryd yn llawn adeiladau hardd a digon o gyfeiriadau at y chwedl enwog ym mhob man.

Dydd Mawrth, Awst 24ain
Teithion l am Calais ond aros yn gyntaf yn ardal Langemark, Belg er mwyn ymweld bedd Hedd Wyn ym mynwent Artillery Wood. Ir rhai oedd heb fod ir mynwentydd rhyfel or blaen maen brofiad bythgofiadawy ac mor wahanol i fod ynon y cnawd yn hytrach nai weld ar y teledu. Stopio yn nhref Ypres am swper a mynd i glywed y datganiad dyddiol or Last Post er cof am y rhai a fu farwn y Rhyfel Mawr.

Dydd Mercher, Awst 25ain
Croesir Sianel a theithion l am Gymru fach. Pawb yn cytuno ei bod wedi bod yn wyliau bendigedig a rhaid rhoi anrheg arbennig i Alan ac Eifion am ein gyrru i bob man mor ddiffws ac am eu hamynedd dibendraw! Diolch hefyd i Eirlys am drefnur dawnsio i gyd ac am gyfeilio gyda chymorth Elin a Nerys; i Mansel ac Aron am arwain y cyngherddau; i Dafi ac Aeres am fod yng ngofal y rhoddion ac i Vi (er nad oedd hi yno) am drefnur dillad i gyd ymlaen llaw.


Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd ar Cylch 2004

Yn l y disgwyl cafodd yr Eisteddfod Genedlaethol wythnos fendigedig ym Mharc Ty Tredegar ar ddechrau mis Awst. Roedd hin flwyddyn gymharol dawel o ran y cystadlu i Ddawnswyr Talog eleni am ein bod wedi penderfynnu mynd ar daith ir Almaen ar ddiwedd y mis. Serch hynny roedd rhaid gwneud rhywfaint o gystadlu er mwyn cefnogir eisteddfod. Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth gystadlu eleni ac yn arbennig ir canlynol ar eu llwyddiant. Diolch yn fawr i bawb wnaeth gyfeilio, hyfforddi a chynorthwyo gydol yr wythnos.

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn
1af Gethin Page
2il Tudur Phillips

Dawns Stepio Unigol i Ferched
1af Cerian Phillips

Stepio ar y pryd i Fechgyn
1af Gethin Page
2il Tudur Phillips

Stepio ar y pryd i Ferched
1af Cerian Phillips

Dawns Stepio i Grwp
1af Dawnswyr Talog

Parti Dawns dan 25ain oed
2il Dawnswyr Talog

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio
2il Gethin a Tudur

Er waethaf llwyddiant y dawnswyr yn ystod wythnos yr Eisteddfod mae ein llongyfarchiadau pennaf, heb os nac oni bai, yn mynd i Eirlys Phillips. Ar ddydd Mercher, Awst 4ydd, derbyniodd Eirlys, Fedal Goffa Syr T.H.Parry-Williams mewn seremoni arbennig ar lwyfan y brifwyl. Mae Eirlys yn llawn haeddir fedal hon, nid yn unig am ei gwaith di-flino ym myd dawnsio gwerin ond hefyd am ei chefnogaeth ai hysbrydoliaeth i fudiadau lleol a chenedlaethol megis Aelwyd yr Urdd Hafodwenog, Mudiad y Ffermwyr Ifanc ar Capel ym Mryn Iawn. Maen beth gwych bod y gwaith di-flino mae Eirlys yn ei wneud yn cael ei gydnabod ac fel dawnswyr allwn ni ddim ond diolch o galon i Eirlys a Mansel.


Dydd Gwyl Dewi

Dathlwyd Dydd Gwyl Dewi mewn cyngerdd elusennol yn Theatr Mwldan, Aberteifi. Roedd y theatr ar ei newydd wedd yn werth ei gweld a bun bleser perfformio ynddi o flaen cynulleidfa lawn. Bwrlwm eisteddfodaur Urdd fun mynd bryd nifer or aelodau yn ystod gweddill mis Mawrth. Dymuniadau gorau i bawb sydd wedi llwyddo i gyrraedd Ynys Mn, yn gystadleuwyr ac hyfforddwyr.


Ar nos Wener, Ebrill 16eg, cynhaliwyd noson o ddawnsio yn Neuadd Cwm Duad. Bur aelodaun arddangos amrywiaeth o ddawnsfeydd gan gynnwys unawdau stepio gan Lleucu Phillips a Gethin Page. Roedd cyfle ir gynulleidfa ymuno gydar dawnswyr mewn twmpath a chael dysgu ambell gam mewn gweithdy clocsio. Cafwyd noson hwylus dros ben a llond bola o de a chacennau yn ystod hanner amser!

Yn l yr arfer, mae gennym haf prysur on blaenau, yn llawn twmpathau, arddangosfeydd, ychydig o gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol a thaith ir Almaen. Hon fydd y daith gyntaf ir grwp llawn ers Awst 1998 felly mae yna gynnwrf mawr ac edrych ymlaen at gael gwyliau bythgofiadwy arall!


Cinio Blynyddol

Daeth clo i weithgareddau 2003 gyda noson o adloniant yn Nghartref Henoed Plasydderwen, Tre Ioan, yna dechreuwyd 2004 gyda bwrlwm y Cinio Blynyddol.

Cynhaliwyd ein cinio yng Ngwesty Pen y Baedd, Caerfyrddin, eleni ar nos Sadwrn, Ionawr 24ain. Roedd yn noson wych, gyda dros ddeugain o aelodau a ffrindiau wedi dod ynghyd i wledda a chymdeithasu. Cafwyd pryd o fwyd blasus dros ben ac adloniant ar ffurf cystadlaethau dwl i ddilyn. Roedd hin syndod pa mor gystadleuol yr oedd rhai or aelodau dros bethau fel dawnsio ar y pryd, adnabod yr aelod a darllen darn heb atalnodau ond wrth lwc roedd Aron, ein cadeirydd, wrth law i gadw trefn! Diolch i Vi a phawb arall wnaeth gynorthwyo gyda threfniadaur noson, roedd yn ddechrau bendigedig ir flwyddyn.