Newyddion diweddaraf

Rydym yn y broses o sefydlu gwefan newydd. Mae manylion cyswllt y wefan hon yn gyfredol ond er mwyn clywed hynt a hanes ein gweithgareddau diweddaraf ewch in tudalen Facebook an cyfrif Trydar @talogwerin


Bwrlwm yr Hydref

Wedi hoe haeddiannol ym mis Awst, rydym wedi cael dechrau byrlymus ir tymor newydd gyda helfa drysor, sesiwn o Clocs Ffit yng nghwmni Tudur Phillips ac ymweliad oddi wrth Ian Kendal a chwmni dawns y Ceffyl Gwyn o Awstralia.
Cyn cloi rhaid estyn llongyfarchiadau i Tudur ai wraig newydd Anni ar eu priodas ar ddechraur haf pob dymuniad da i chi eich dau oddi wrth bawb o Ddawnswyr Talog!
Bydd ein cyngerdd nesaf ar 4ydd Tachwedd yn Llandysul, wrth i´r ardal groesawi yr Wyl Cerdd Dant yn 2017.


Eisteddfod y Fenni

Dawnswyr Talog
Yn l yr arfer, paratoadaur Eisteddfod Genedlaethol oedd yn cadwr dawnswyr yn brysur dros fisoedd yr haf. Diolch i waith caled yr hyfforddwyr, cyfeilyddion a threfnwyr daeth cryn lwyddiant ir tm yn y Fenni:
Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed: Cadi Evans 1af
Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed: Mared Evans 1af
Grŵp Dawnsio Gwerin dan 25ain oed: Dawnswyr Talog 1af
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio: Cadi Evans, Cerian Phillips, Lleucu Phillips, Mared Evans 2il
Grŵp Stepio: Dawnswyr Talog 1af
Tlws Coffa Lois Blake: Dawnswyr Talog Cydradd 1af
Yn l pob tebyg roedd cael cydradd gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ddigwyddiad hanesyddol, gydar beirniaid yn methu dewis rhwng y ddau dm yng Nghystadleuaeth Tlws Lois Blake. Yn ogystal, roedd hin gryn sioc ir dawnswyr gael ar ddeall nad oedd Eirlys Phillips, un o arweinyddion y tm, erioed wedi cystadlu ar gyfansoddi dawns or blaen, er ei bod wedi ysgrifennu dawnsfeydd o bob math i nifer o grŵpiau dros y blynyddoedd. Roedd hin braf felly ei gweld yn cael cydnabyddiaeth am ei dawn wrth iddi dderbyn y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Cyfansoddi Dawns ar lwyfan Tŷ Gwerin.
Cystadleuaeth arall fun rhan o fwrlwm Tŷ Gwerin oedd Props ar y Pryd, sef cystadleuaeth glocsio byrfyfyr gydar dawnswyr yn derbyn llond llaw o brops iw defnyddio yn y ddawns ychydig funudau cyn dechraur gystadleuaeth. Roedd digon o ddiddanwch ir gynulleidfa oedd yn gwylio, a llwyddodd y ddwy set o chiworydd o Ddawnswyr Talog i gipior ail wobr, sef Cadi a Mared Evans, a Cerian a Lleucu Phillips. Cafwyd cyfle hefyd i berfformio ar lwyfan Theatr y Maes, mewn sioe oedd yn olrhain hanes un o garedigion mawr y traddodiadau gwerin Cymrieg sef Arglwyddes Llanofer, Augusta Hall. Yn sicr, bun wythnos brysur ond cofiadwy!Cyngerdd Mawreddog

Roedd hin fraint cael ymuno gyda Chr Meibion Dyffryn Tywi yn eu cyngerdd blynyddol ar 9fed Gorffennaf. Yn cadw cwmni ir Cr yng Nghanolfan y Dywysoges Gwenllian, Cydweli roedd Trio, Joy Cornock a Dawnswyr Talog wrth gwrs!