Newyddion / News

Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog5 days ago
CYSTADLEUAETH - COMPETITION

Pa ddawnsiau fu fwyaf poblogaidd gan Ddawnswyr Talog yn ystod y 4 degawd ers y dechrau? Llyfrau’r Gymdeithas yn wobrau.
4 cystadleuaeth ar wahan:
1979-1989: enwch 5 dawns
1990-1999: enwch 5 dawns
2000-2009: enwch 6 dawns
2010-2019: enwch 7 dawns
Atebion i Eirlys Phillips ar Messenger yn unig erbyn Mawrth 1af. Gallwch gystadlu yn unigol ar unrhyw un o’r degawdau.

*********************************************

What were Talog’s most popular dances over the past 4 decades? WFDS books as prizes. 4 separate competitions:

1979-1989: name 5 dances
1990-1999: name 5 dances
2000-2009: name 6 dances
2010-2019: name 7 dances

Answers to Eirlys Phillips via Messenger only by 1-3-21. You can compete individually in any one of the decades.

Pob lwc! 🍀
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog3 weeks ago
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog1 month ago
(Neges ddwyieithog - Bilingual message)

A dyma ni’n crynhoi wythnos Apêl Angylion Angela gyda’n fideo olaf!
Rydym MOR ddiolchgar i bawb ac mae’n anhygoel bod y cyfanswm bellach dros £800. Yn ogystal, mae wedi bod yn fraint cael cofio yn annwyl am Angela a’i brwydr ddewr, tra hefyd yn gwneud rhywbeth bach i helpu’r gwasanaeth iechyd, a chleifion eraill sy’n dioddef o ganser. Bydd y gronfa yn cau nos Lun, 21ain Rhagfyr.

Mae hyn yn gyfle i ni hefyd gofio at ein haelodau i gyd, rhai ohonynt a/neu eu teuluoedd wedi bod yn sâl gyda Covid-19 yn ddiweddar. Cofion gorau am wellhad buan.

Diolch yn FAWR i bawb unwaith eto, a Nadolig dedwydd a diogel i chi gyd 🎅🏼🎄🌈💗

*********************************************

We finish off with a video to look back at all the dances in this week’s Angylion Angela appeal. Thank you to everyone and for every contribution, it’s amazing to think that the total is now over £800. We remember Angela with fondness, and with admiration for her bravery, it was a pleasure to contribute to her appeal, and also try to help the NHS and other cancer sufferers and their families. The fund will close on Monday evening, 21st December.

We also want to send best wishes to all Dawnswyr Talog members, some and/or their families have recently been unwell due to Covid-19. We wish you a speedy recovery.

Thank you once again to everyone, and all the best for a safe and happy Christmas 🎄🎅🏼💗🌈

https://uk.gofundme.com/f/angylion-angela-dawnswyr-talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog1 month ago
Dyma’r ail fideo o Ffaniglen (er mwyn ffitio pawb mewn)! 👏🏻👏🏻👏🏻
This is our second group video of the day and the total has now passed £700! A very big thank you to everyone.
Diolch o galon! 💗🌈

https://uk.gofundme.com/f/angylion-angela-dawnswyr-talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog1 month ago
Dyma ni wedi cyrraedd diwrnod olaf yr apêl ac mae’r targed o £500 wedi ei basio! Diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu, dawnsio, ffimio a golygu 👏🏻👏🏻👏🏻
Fideos grŵp sydd gyda ni i chi heddiw. Dyma’r fersiwn cyntaf (o ddwy) o Ffaniglen i gyfeiliant carol Trysor y Crud - mwynhewch!

It’s the appeal’s final day and our £500 target has been passed! A huge thank you to all who have contributed, danced, filmed and edited 👏🏻👏🏻👏🏻
Today’s fideos are group projects. This is the first video (of two) of Ffaniglen danced to a popular Welsh carol - enjoy!

https://uk.gofundme.com/f/angylion-angela-dawnswyr-talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog1 month ago
Disclaimer!
Ni all Dawnswyr Talog dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiogelwch unigolion sy’n cymryd rhan yn yr apêl hon 🙈🎅🏼🎄🤣
This little family is going on with the show whatever happens!
Thank you to everyone who has taken part 🌈💗 Diolch bawb!

https://www.gofundme.com/f/angylion-angela-dawnswyr-talog
Dawnswyr Talog